Welcome Guest ( Log In | Register )

> Announcement: Forumregler / Forum rules
Daxmann
Forumregler / Forum rules 


Rank: Veteran
Group: Admin Group Leader


Norsk utgave:
English version is further down

FORUM REGLER

Følgende er ikke akseptabelt, og er også gjeldende for det private meldingssystemet. (PM's)

# Stygt/ufint språk.
# Rasisme eller diskriminering.
# Kommersiell reklame.
# Informasjon om piratkopiering, hacks eller cheats.
# Pornografi. 1. Kontoen din er ditt ansvar, hvis andre medlemmer lager tråder/poster fra din konto, så står du likevel ansvarlig for innholdet.
 2. Å opprette flere kontoer er ikke tillatt, og kan føre til utelukkelse av alle kontoene.
 3. Bruk søk funksjonen før du oppretter nye tråder for å sjekke om det allerede finnes tråder om det temaet du skulle poste om. Post i eksisterende tråder hvis mulig.
 4. Når du lager en ny tråd er det viktig å gi en god beskrivelse av temaet i trådens tittel. Tråder med tittel som «se her» eller «ha ha» vil ikke bli akseptert. Vær forsiktig ved bruken av store bokstaver, smileys og fargede bokstaver da dette bare får posten din til å se unødvendig bråkete ut.
 5. Poster som inneholder ufint språk, uthenging av enkeltspillere eller klaner, kommersiell reklame, poster som er lagd for å provosere, og poster som er laget utelukkende for å markere skrivefeil, eller på annen måte kun viser en nedlatende holdning ovenfor andre, vil helt eller delvis bli moderert av forum moderatorer. Slike poster vil føre til advarsel eller midlertidig/permanent utestengelse fra vårt forum og spillservere.
 6. Ikke prøv å mobbe eller nedvurder hver eneste kommentar andre poster, bare fordi deres synspunkter kan være annerledes enn dine egne. Skriv et sammenhengende svar hvor du gir uttrykk for din mening om saken, og tillat andre å gjøre det samme. Respekter hverandres meninger, og hold diskusjoner saklige, ikke personlige. Flaming/Flamebaiting blir ikke tolerert på vårt forum. Slik oppførsel vil føre til advarsler eller midlertidig/permanent utestengelse fra forum og spillservere. Flamebaiting: Urban Dictionary
 7. Ett-ords poster og poster som inneholder kun smileys er ikke tillatt og vil bli fjernet.
 8. Unødvendig sitering er ikke akseptert og kan bli sensurert av moderatorene. Unødvendig bruk av «SMS-språk», utrops tegn, spørsmålstegn eller forkortelser kan også bli sensurert. Kjente «gaming-ord» er tillatt.
 9. Hold postene dine on topic. Spamming av tråder med uønsket innhold vil føre til advarsler eller midlertidlig/permanent utestengelse fra forum og spillservere. Hvis du ønsker å diskutere andre saker som ikke er relatert til tråden, så lag din egen tråd i den rette forumdel.
 10. Tråder postet i feil kategori vil enten bli låst eller flyttet.
 11. Informasjon om piratkopiering er ikke tillatt. Dette inkluderer informasjon om online hacks, cheats, samt informasjon om å bryte seg inn i en annen datamaskin/router.
 12. Hvis vi har grunn til å mistenke at avatarer, signaturer eller personlig bilde du velger å bruke kan føre til fornærmelse eller på annen måte kan virke støtende, vil de bli fjernet. Det er opp til brukere å forklare, i alle situasjoner, deres valg av bilder. Bilder og innlegg skal utelukkende inneholde skandinavisk og/eller engelsk språk.
 13. Vi anbefaler at store bilder skal være i spoilers eller tilføyes som miniatyrbilder.

 14. Respekter moderatorer og administratorer. De er her for å holde orden på forumet, ikke for å skremme deg vekk. Hvis det skulle oppstå en konflikt mellom et medlem og en moderator, så kontakt moderatoren som slettet eller stengte innlegget ditt via PM (Personlig Melding). Hvis dette ikke leder til en løsning, så kontakt ksunmn (ansvarlig for forum og moderatorer) eller send inn en klage her og Personell Department vil ta av seg saken. Dårlig språk eller atferd mot en moderator kan føre til ban fra forum og spillservere uten advarsel.
 15. Moderatorer har retten til å stenge/endre/slette poster for andre grunner enn er nevnt i disse reglene. Hvis dette skjer så skal moderatoren gi en tilbakemelding på hvorfor dette ble gjort. Eventuelle konflikter skal føres opp som angitt i regel #14.
 16. Hvis noen av disse reglene er brutt, vil straffen i hver sak bli vurdert basert på hvilket type regelbrudd som er begått. Reaksjoner kan inkludere: advarsler, begrenset adgang, midlertidlig/permanent utestengelse fra både forum og spillservere.
 17. Hvis du bryter noen av de norske lover har vi rett til å informere ISP eller politiet. Vi vil også gi ut all informasjon om din konto, uten ditt samtykke.
 18. Din kontoinformasjon vil bli lagret i våre databaser i samsvar med den Norske lov om behandling av personopplysninger.

Bruken av «Report»

For å bringe et innlegg som bryter med reglene til oppmerksomheten til moderatorene, klikk Report»-knappen som finnes nederst i venstre hjørne av hvert innlegg på forumet. Gi en kort beskrivelse av problemet når du sender inn en rapport.

HVA ER UNØDVENDIG SITERING?

Unødvendig sitering er å sitere en annen persons sitat, og dermed dobbelt sitere. Unødvendig sitering innebærer også å sitere lange innlegg. Du skal bare sitere den delen av posten som du vil kommentere. Ønsker du å ta opp mer enn én ting i en post, må du dele opp siteringen din i flere mindre sitater, og deretter kommentere hvert enkelt sitat istedet for å kommentere hele innlegget.

RESTRIKSJONER PÅ AVATAR OG SIGNATURER

Avatar har fått en maksimum størrelse på 130x130 pixler.
personlig bilde har fått en maksimum størrelse på 150x150 pixler.

Tillatt signaturstørrelse er 500x200 og maks. 150 kb.

Avatar eller signatuer vil bli fjernet hvis de:

 • Er større en nevnt maksimum størrelse
 • Inneholder flere ”stablede” bilder som utgjør en totalstørrelse som overgår størrelsegrensene nevnt ovenfor
 • Inneholder mer enn 500 tegn med tekst
English edition:
FORUM RULES


The following are not acceptable and are also applicable to the private messaging system. (PM's)

# Bad language
# Racism or discrimination
# Commercial advertising
# Information about piracy, hacks or cheats
# Pornography

 1. Your account is your responsibility, if other members make topics/posts from your account, you’re still responsible for its content.
 2. Creating multiple accounts is not allowed, and can lead to exclusion of all your accounts.
 3. Before starting a new thread use the search feature to check that the subject of your intended post is not already covered by an existing thread. Post within existing threads wherever possible.
 4. When you make a new topic it’s important to write a good description of the theme in the heading. Topic titles such as “look here” or “ha ha” will not be accepted. Be careful with the use of capital letters, smileys and coloured letters as this makes the post look loud
 5. Posts containing bad language, flaming, commercial advertising, posts which are written to provoke, and posts which are written to highlight spelling errors or show bad behaviour will be moderated in part or in full by Forum Moderators. Breaking this rule will lead to warning or temporary/permanent ban from our forum and servers.
 6. Do not try to bully someone into submission or disparage every comment they make, simply because their views may differ from your own. Write a coherent reply setting out your views and then let others have their say. Provocations will be deleted by Moderators. Flaming/flame baiting is not tolerated on our forum. Flaming or flame baiting will lead to warnings or temporary/permanent ban from our forum and servers. Flame baiting: Urban Dictionary
 7. One syllable word replies and replies only using emoticons are NOT allowed and will be removed.
 8. Unnecessary quoting will not be accepted and may be censored by Moderators. Unnecessary use of “SMS-language”, exclamation marks, question marks or abbreviations may also be censored. Known gaming words are accepted.
 9. Keep your posts on topic, spamming topics with unwanted contents will lead to warnings or temporary/permanent bans from the forum and servers. If you want to discuss matters not related to the topic, please make a new topic in the correct section.
 10. Topics posted in wrong category will be either locked or moved.
 11. Information about piracy is NOT allowed. This includes information about multiplayer hacks and cheats, as well as information about breaking into others computer/router.
 12. If we have any reason to suspect that avatars, signatures or personal photo‘s you choose to use may cause offence, they will be removed. It is up to users to explain, in all circumstances, their choice of iconography. Images and posts shall be in Scandinavian or English languages only.
 13. we recomend that large pictures should be put in spoilers or added as thumbnails.

 14. Respect Moderators and Administrators. They are here to keep order in the forum, not to scare you off. Should there be a conflict between a member and a Moderator, contact the Moderator who closed or deleted your post, by PM (personal message). If this doesn’t lead to a solution, contact ksunmn (responsible for the forum and moderators) or make a complaint here and the Personnel Department will take care of it. Bad language or behaviour towards a Moderator will lead to a ban from the forum and servers without any warning.
 15. Moderators have the right to close/moderate/delete posts for reasons other than those mentioned in these rules. If so happens, the Moderator should state why in the post or in a PM. Any conflicts are to be brought up as listed in rule #14.
 16. If any of these rules are violated, the form of reaction will be evaluated in each case and based upon the type of rule violation reactions may include: warnings, limited access, temporary/permanent ban from the forum and servers.
 17. If you break any of the Norwegian Laws we have the right to hand this over to the ISP or the police. We will also hand over all information on your account, without your permission.
 18. Your account information will be saved in our data base in compliance with the Norwegian law of Personal Data.

Use of «Report»

To bring a post which is breaking the rules to the attention of the moderators, click the «Report» button which is located at the bottom left hand corner of every post on the forum. Please include a brief description of what the troublesome user is doing when submitting a report.

WHAT IS UNNECESSARY QUOTING?

Unnecessary quoting is to quote another persons quote. Thereby double quoting.
Unnecessary quoting also involves to quote long posts unnecessary. You are supposed to only quote on what you want to comment. If you want to quote more than one thing in one post, you have to split your quoting into several smaller quotes. And then comment every single thing separately instead of quoting the whole post.

RESTRICTIONS ON AVATARS AND SIGNATURES

Avatar has been given restrictions on 130x130 pixels.
Personal Photo has been given restrictions on 150x150 pixels.

Allowed signature size 550x200 pixels and max 150K.

Avatars or signatures will be remove if it:
 • is larger than the above mentioned size limits
 • contain several 'stacked' images that total in size to more than the above mentioned size limits
 • contains more than 500 characters of text
Go to the top of the page
 
RSS Lo-Fi Version Time is now: 14th December 2018 - 15:45
Public TeamSpeak : speak.battle.no | Forum : forum.battle.no
Join the volunteer TV2 Battle.no team.